Childrens Health

Her følger afsluttende bemærkninger vedr projektet, da det er afsluttet i 2021

“Combating Malnutrition in Children – Sustainable Health Through Advocacy in The Sunderbans, India”. Det var titlen på projektet. Projektperioeden var oprindelig august 2015 til august 2019. Siden forlænget til august 2020, men på grund af corona yderligere til juli2021

Ifølge “World Health Organization” er 43 % af alle børn i Indiens landdistrikter moderat til alvorligt underernærede. Det er specielt udtalt i Vestbengalen hvor vi arbejder. Det har alvorlige konsekvenser for et samfund i form af øget risiko for dødelighed hos børnene og nedsat indlæringsevne senere i livet. Det fører ultimativt til at børnene har stor risiko for at få et liv med dårligt helbred, nedsat livskvalitet og manglende evne til at avancere økonomisk og socialt i samfundet.

Der findes et nationalt program (ICDS) i Indien, der på papiret varetager bekæmpelse af underernæring hos børn. Programmet er dog ikke velfungerende i mangrovedeltaet Sunderbans i Vestbengalen. Dette skyldes dels manglende viden om programmets eksistens hos befolkningen, samt manglende prioritering af programmet hos lokale politikere. Formålet med dette projekt var at forbedre ernæringstilstanden for de 0-5 årige gennem fortalervirksomhed i Sunderbans.

Projektet blev udført sammen med vores indiske partner JGVK. Man fokuserede på kapacitetsopbygning i lokalsamfundet, så befolkningen kunne kræve deres ret overfor myndighederne og myndighederne blev bevidste om deres lovmæssige forpligtelser ifm. underernæring hos børn.

Projektledelsen bestod af Leela, Inga og Lene. Én eller flere tager på årlige projektbesøg – se rejsebreve

Projektet drejede sig derfor om

  • opsporing
  • behandling
  • forebyggelse af underernæring blandt de 0-5 årige
  • – samt fortalervirksomhed

Det betød således 

  • Et omfattende screeningsprogram for børnene (vægt, højde, udvikling, sygelighed oa)
  • Iværksættelse af forskellige tiltag, hvis vægten afviger
  • Oplysningsaktiviteter
  • Udarbejdelse af et omfattende informationsmateriale

Mange tusinde børn har således været igennem screeningsprogrammet og underernæring er blevet undgået eller behandlet. Ligeledes er den voksne del af befolkningen, specielt forældre og bedsteforældre, blevet opmærksomme på betydningen af de små børns ernæring. Det samme er lokalpolitikerne. Således er flere ICDS centre blevet etableret, som tager sig af det lille barns udvikling. Projektet har således nået de planlagte målsætninger og vores erfaring fra tidligere sundhedsprojekter er, at den viden og bevidsthed, der er opnået vil forblive i lokalsamfundet. Dels gennem Selvhjælpsgrupperne, dels ved videregivelse af informationerne til nye mødre og familier.